Namnlista krävande förbud av sexköp lämnas över till nederländska regeringen

Idag lämnade aktivistgruppen NGO Exxpose över en lista med över 40 000 namn, där den nederländska regeringen bads förbjuda att köpa men inte att sälja sex. Detta rapporterar Euronews. Nederländerna har en befolkning på strax över 17 miljoner

NGO Exxpose åberopar Sverige som förebild för lagändringen. Sveriges sexköpslag är omdiskuterad. Nätverket Pris (prostituerades revansch i samhället) är positiva till lagen och menar att straffhöjningar kan behöva tillkomma för sexköpare, medan Rose Alliance menar att lagen misslyckats; och att den bör avskaffas. Bägge föreningar består av de som arbetar med eller tidigare har arbetat med att sälja sex. De som vill se prostitution tillåten i någon form tenderar att vilja använda ordet “sexarbetare” för att beskriva de som är verksamma inom industrin, medan de som motsätter sig laglig prostitution menar att sådan terminologi normaliserar något som inte bör normaliseras och trivialiserar lidande bland de som är verksamma inom sektorn.

Rose Alliance har felaktigt anklagats verka för sextraffickers intressen
i en artikel utgiven av ETC. Artikeln med detta påstående avpublicerades och ETC medgav i en senare text att “[I den tidigare artikeln] gavs företrädare för Rose Alliance epitet som var oriktiga, vilket vi på Dagens ETC beklagar. Debattartikeln har nu avpublicerats eftersom den vid en senare granskning fanns brista i kvalitet och innehöll påståenden som inte kan styrkas.

Både Pris och Rose Alliance pekar på forskning som de menar stödjer rimligheten i deras föreslagna policy.

I den svenska sexköpslagens förarbete framgick en vilja att bevara och skydda kärlek. Detta framgår bland annat i formuleringar så som : “Att sexualitet och känsloliv hänger samman är inte minst viktigt att förmedla till ungdomarna; att sexualitet är ett uttryck för kärlek och omtanke och inte en handelsvara och att den aldrig får utövas på någon annans bekostnad.” (anm. red. fetmarkering, “Könshandeln: Betänkande av 1993 års Prostutionsutredning” (SOU 1995:15) sida 215).

Förundersökningen framställde även samkönad prostitution som ett fenomen som var något mindre illa: “[Homosexuell prostitution] kan således vara en blandning av ren affärsverksamhet och uppnående av någon form av ömhet, social trygghet och eventuellt egen utlevad sexualitet […] vilket praktiskt taget aldrig förekommer i den heterosexuella prostitutionen […]. Hos kvinnor är skillnaden mellan ‘arbete’ och fritid mer renodlad medan prostitution för mannen kan vara mer av kamratskap och sammanhållning, en del av en social miljö och en gruppsammanhållning, som är en ersättning för familjen. […]det är svårt att skilja mellan vanliga homosexuella kontakter och kontakter i prostitutionssyfte, dels därför att den homosexuella prostitutionen präglas av diskretion och osynlighet. […] Det finns likheter i den homosexuella och heterosexuella prostitutionen […] Det finns också flera skillnader.” (Könshandeln sida 130).

Sedan dess har diskussionen om förbud av sexköp lämnat fokus på kärlek och påståenden om skillnader mellan homosexuella och heterosexuella sexköp. Redan i förarbetet fanns ett fokus på att skydda kvinnor från exploatering, ett tema som nu har tagit över helt.

Den konservativa nederländska politikern Gilles Verstraeten sade till Euronews, att i Nederländerna har viljan att förbjuda sexköp backats av en allians av feminister och konservativa kristna. Liknande mönster kan ses i Sverige, där både KD och FI har uttryckt vilja att förlänga sexköpslagens räckvidd.

Den globala paraplyorganisationen för HBTQ+-föreningar, Ilga, som är rådgivare till FN – har uttalat sig mot förbud av sexköp. Kvinnorörelser i Sverige är positiva till förbudet mot sexköp, detta speglar det generella ställningstagandet bland kvinnorättsrörelser över världen.

Idag lämnade aktivistgruppen NGO Exxpose över en lista med över 40 000 namn, där den nederländska regeringen bads förbjuda att köpa men inte att sälja sex. Detta rapporterar Euronews. Nederländerna har en befolkning på strax över 17 miljoner NGO Exxpose åberopar Sverige som förebild för lagändringen. Sveriges sexköpslag är omdiskuterad. Nätverket Pris (prostituerades revansch i…

Kommentera utan Facebook