Expo mörkar forskning som går emot deras tes

Tidningen Expo gav nyligen ut en artikel med titeln “Nej, Svenskar riskerar inte att bli i minoritet“. I denna hävdar de att det saknas belägg för att Sveriges majoritetsbefolkning kommer gå över till minoritet eller relativ majoritet (d.v.s enskilt största gruppen men under 50% av den totala befolkningen). Trots att texten inte markeras som opinionstext nyttjas vetenskap selektivt, och förtiger belägg som går emot dess tes. Morgan Finnsiö skriver i artikeln att SCB:s senaste befolkningsprognos inte når någon slutsats som direkt styrker en övergång till minoritet/relativ majoritet, och tillägger att: I den högerextrema propagandan försöker man trots dessa begränsade siffror bygga sin idé om ett ”befolkningsutbyte”

Uppdatering 2019/07/09: *Expos journalist Morgan Finnsiö har återkommit med kommentar efter publicering. Denna finns inlagd längst ner under artikelns ursprungliga avslut*

Det finns bland annat två vetenskapliga studier utgivna i fackgranskade tidskrifter som Expo helt förtiger. De två studierna har tagits upp tidigare i ämnet av Oberoende Förnuft, de påvisar att den nuvarande majoritetsbefolkningen och deras ättlingar (de som inte invandrat och vars föräldrar eller far-,morföräldrar inte invandrat) kommer att bli under 50% av befolkningen; antigen absolut minoritet eller relativ majoritet. Den senaste av studierna är författad av en systemanalytiker som tidigare arbetat vid Aalto universitet, Kyösti Tarvainen (2018) “Population projections for Sweden, Norway, Denmark, and Finland, 2015–2065Bullet of Geography. Han gör uppskattningen att en övergång från absolut majoritet till under 50% av befolkningen, äger rum vid 2065 (sida 153). Hans forskning bygger på en tidigare studie av professur emeritus vid Oxford, David Coleman “Immigration and Ethnic Change in Low-Fertility Countries: A Third Demographic Transition” Population and Development Review. Coleman gör den lite mindre exakta tidsuppskattningen av “vid slutet av detta århundrade” (sida 416). Coleman skriver vidare: If current trends continue, the majority population of indigenous origin of many, possibly of most, European countries would give way to equivalence, or even numerical inferiority, relative to populations of recent immigrant or mixed origin. That would be an ultimate “replacement migration” of a kind not previously seen over large geographic areas without invasion or force. (Coleman 2006:402-403)

Utöver dessa två studier beställde en grupp akademiker en beräkning från SCB under 90-talet, denna presenterades i fackboken (1994) “Invandring – sammanbrott eller utveckling?, Bistånds- och flyk­­tingpolitik i global sam­ver­kan” (se sida 23). Skriven av filosofie doktorn i litteraturvetenskap Ingrid Björkman, civilekonomen Jan Elfverson, och den tidigare chefen för Arbetarrörelsens arkiv och historiedocenten Åke Wedin. En senare bok av samma författare, (2005) “Exit folkhemssverige: en samhällsmodells sönderfall”, kom fram till att den tidigare kalkylen varit för försiktig. Då de demografiska ändringarna som förutspåtts, vid det laget hade gått snabbare än vad som först uppskattats. Ursprungligen beräknades majoritetssvenskar hamna under 50% vid 2056, i det senare verket skrevs istället: “[den befintliga majoritetsbefolkningen] kommer att bli en minoritet […] tidigare än i mitten av 2 000-talet om invandringen fortsätter som hittills” (“Exit folkhemssverige: en samhällsmodells sönderfall” Cruz del Sur – se sida 43).

Thomas Lindh, dåvarande forskningsledare för institutet för framtidsstudier i Stockholm har i rollen av expertvittne sagt till Metro att år 2050 kommer hälften av Sveriges befolkning bestå av invandrare eller andra generationens invandrare (“Fattighjons-Sverige hotar” i Metro 2005/09/06, se sida 6).

Trots att Expo utelämnar information som strider mot dess tes, citerar den professor Gunnar Andersson med orden “Inget ska sopas under mattan”, som slutkläm. Detta kombinerat med att texten har rubriceringen “mytkollen”, ger intrycket utav ambitionen om objektiv vetenskapsjournalistik.

Oberoende förnuft har sökt forskarna bakom dessa prognoser, för att höra vad de anser om att Expo ogiltigförklarat tesen de belagt vetenskapligt. Samt att detta gjorts utan att bemöta eller omnämna deras forskning. Ingrid Björkman menar att Expos artikel är kommen ur okunskap, samt hänvisar till tidningen som propagandistisk och politisk extrem. Hon menar vidare att artikelförfattaren överskattar vikten av att barnafödandet minskar hos invandrare över tid. Hon skriver att “Det enda som har någon sanningshalt i det [Expo] säger är att invandrarkvinnors barnafödande efterhand anpassar sig till svensk nivå […men] Som synes ökar den utländska befolkningen i Sverige med stormsteg, oavsett födelsetalen, p g a den höga invandringen”. Colemans studie utgår även från att födelsetalen bland invandrare faller ner till västnivå, eller till en nivå på eller strax över självreproduktions (d.v.s att det föds tillräckligt många för att befolkningen inte ska krympa, se Coleman 2006:410) – trots detta antagande nås slutsatsen om övergång till minoritet/relativ majoritet även av Coleman.

Kyösti Tarvainen berättar att han kontaktakt Expo efter att ha läst deras text. Han hörde av sig angående att hans studie inte omnämns, Tarvainen säger att det är möjligt att deras journalist inte genomfört tillräcklig efterforskning om vetenskapen i området innan publiceringen. Men menar att de bör korrigera artikeln till att omnämna hans forskning, nu när de uppmärksammats om denna.

Björkmans medförfattare har gått ur tiden, det samma gäller Thomas Lindh. David Coleman har inte svarat på våra försök att kontakta honom.

Oberoende Förnuft har sökt Expo, vid tiden för publicering har ingen kommentar från dem inkommit.

Tillägg: Expos journalist Morgan Finnsiö har återkommit med kommentar efter publiceringen. Han menar att hans artikel inte undanhöll något av relevans, och hävdar att studierna Oberoende Förnuft framlyft inte var vederhäftiga nog att tas med i hans redogörelse. Då nättidningsmediet är begränsat medium tvingas alla redaktioner att göra prioriteringar kring vad som ska omnämnas och inte. Han anser att Expos agerande inte strider mot god journalistisk etik eller objektivitetskrav, han ställer sig kritiska till Obeorende Förnufts anklagelser om mörkande.

Tidningen Expo gav nyligen ut en artikel med titeln “Nej, Svenskar riskerar inte att bli i minoritet“. I denna hävdar de att det saknas belägg för att Sveriges majoritetsbefolkning kommer gå över till minoritet eller relativ majoritet (d.v.s enskilt största gruppen men under 50% av den totala befolkningen). Trots att texten inte markeras som opinionstext…

Kommentera utan Facebook