Nazismen är extremvänster inte extremhöger, världen har gått på en nit!  

Vi har alla sedan barnsben lärt oss att vi har både extremhöger och extremvänster, något som brukar definieras som kommunism vs. nazism; men är det verkligen så enkelt? Göteborgs Universitets komplettering enligt “GAL-TAN” där man ger höger-vänsterskalan en lodrät axel att placera partier på är intressant, det är bara det att man gjort ett mycket allvarligt misstag i sin studie; något vi återkommer till. Vad den lodräta dimensionen borde förklara är huruvida man är globalist eller nationalistiskt lagd, något som är den verkligt intressanta faktorn mellan kommunismen och nazismen. Nazistens ideologiska hemvist avslöjar sig i namnet, National(ist)Socialism dvs. extremvänster kombinerat med en stark nationalism. Tittar vi på Kommunismen är det snarare en globalistisk idé där man ska avskaffa alla gränser i socialismens namn och vara “kamrat” under ideologin, oavsett vilket land vi kommer ifrån; därav har man upprättat internationaler som är samarbetsorgan.

GAL-TAN:s brister
Green-Alternative-Libertarian vs Traditional-Authoritarian-Nationalist bygger alltså på tanken att auktoritära ideologier löper samman med traditionalister, för de som läser Oberoende Förnuft dagligen vet vi att så inte är fallet då auktoritära ideologier är ett ämne för sig och finns både i vänsterrörelsen, högerrörelsen, globaliströrelsen och nationalismen; även om den tar sig lite olika uttryck. Således skulle man kunna kunna argumentera för en tredimensionell positioneringsskala där djupet i figuren är ett mått på auktoritet, även om det i praktiken är en parentes eftersom att många extrema rörelser bygger på auktoritet för sin fortlevnad; mindcontrol är avgörande eftersom vingel i båten kan göra att hela båten kapsejsar.

Tredje riket vs. Sovjetunionen
Faktum är att på det ideologiska planet fanns det en del likheter, Herman Göring var exempelvis ansvarig för 4-årsplanen där man organiserade ekonomin i längre cykler för att rusta Tyskland för krig. Sovjetunionen arbetade istället i termer av 5-årsplaner, där arbetet gick till på ett liknande sätt, korporativism och kollektivism finns i båda ideologier. En avgörande punkt var synen på företagande, Sovjetunionen förstatligade sina företag medan Nazityskland “allierade” sig med sina, däremot är det en sanning med modifikation då en del företagare också var aktiva i motståndsrörelsen exempelvis Robert Bosch (slå en blick på kylskåpet hemma); medans Ferdinand Porsche låg betydligt närmare. Däremot byggde nazismen på att man tvingade företagen med hot om repressalier om de inte godtog det pris nazisterna satte upp, således var marknaden genom våldsmonopol satt ur spel; något som i praktiken påminner om kommunismen där dessa genom ägande sätter priser och produktionsnivåer. Ett tydligt exempel är företaget Norsk Hydro som i Telemarken/Rjukan producerade tungtvatten, men leddes av norrmän (om än under Tysk kontroll). Inom båda ideologierna förhärligas myten om arbetaren, och patriarkatet är ytterligare en gemensam faktor. Antisemitismen är även en komponent som är en stor skillnad mellan dessa länder (etnicitet är en tilltagande faktor i nationalismen), då Tyskland genomförde folkmord ur ett etniskt perspektiv (Sovjet baserade sitt folkmord på ideologi); men tittar man exempelvis på ren fascism (Lex Italien) som ideologi förekommer inte antisemitism där.

Höger-vänsterskalan är inte 360 grader, det är en felaktig uppfattning byggd på förenkling
Tittar man på denna skala är den egentligen ett mått på statlig inblandning, där socialismen står för en starkare stat, och höger innebär mer avreglering samt ekonomisk frihet (laissez-faire) och en tro på att marknaden sköter sig själv. Vänster innebär således mer skatt och höger mindre skatt och ett ökat personligt ansvar. Om vi således tänker oss en person som är radikalt höger (så mycket höger som det är möjligt) dvs. för ekonomisk frihet, personligt ansvar, låg skatt, avregleringar; finns det något som sammanlänkar vederbörande med nationalsocialism? Uppenbart kan man således vara “extremhöger” (enligt definitionen i detta stycke) och samtidigt inte vara nationalist, eftersom nationalismen inte är en faktor i högervänsterskalan.

Anledningen till att man således resonerat som man gjort har varit att höger-vänsterskalan som traditionellt begrepp förenklat dimensionerna där kommunismen och nationalsocialismen har varit ideologiska huvudmotståndare; men de skiljer sig alltså främst hur de ser på globalism och äganderätt. Därför blir det mycket märkligt ur ett intellektuellt perspektiv när Stefan Löfven står och anklagar Herr Åkesson för att vara nazist, då Åkesson varken är auktoritär eller socialist; och knappast lika stark nationalist att han är inne och gräver i etnicitet. Sverigedemokraterna är snarare ett parti som resonerar nationalism rörande kultur, vilket är en väsentlig skillnad; de är dessutom mer laissez-faire i vissa frågor och förespråkare för sociala skyddsnät i andra (och därför mer oberoende rent höger-vänster).

Således är det rimligt att vi ritar upp vår matrix, där man alltså skulle kunna utöka den med en 3:e faktor kopplat till mått av auktoritet (något vi alltså bortser från kring i denna artikel). För att inte blanda ihop vår nya skala med den föråldrade höger-vänster bör man använda begreppet socialism och laissez-faire (“låt gå” på franska). Eftersom flera partier överlappar varandra är det idag även felaktigt att använda punkter, eftersom det bygger på generaliseringar, således handlar politiska positioner om spektrum för att få en mer rättvisande bild. Nu finns det lika många åsikter kring dessa sammanställningar som det finns människor, men vårt försök bör således se i stora drag hur ideologierna ligger. Liberalerna vill exempelvis flytta mer makt till Bryssel är således väldigt mycket globalister, men inte fullt lika mycket höger. Kristdemokratin, Moderaterna och Sverigedemokraterna har tydliga beröringspunkter, samtidigt som Sverigedemokraterna har gemensamma beröringspunkter med socialdemokratin. Moderaterna och Socialdemokraternas gemensamma nämnare finns ofta rörande frågor som berör globala frågor.

Således säger denna modell en hel del kring hur skev den svenska debatten är, vilket är ett problem då landet idag styrs av en regering med en majoritet emot sig. Sen ska man veta att det skett förflyttningar, historiskt sett har Sverigedemokraterna exempelvis rört sig och distanserat sig från extremvänsternationalismen; för att i hög grad idag vara borgerliga nationalister. Sverigedemokraterna som själva kallar sig socialkonservativa med nationalistisk grundsyn passar exempelvis väldigt väl in i följande modell, istället som vänsterns idéer där man fortfarande är kvar i höger-vänsterskalan (av politiskt retoriska skäl) och dessa placeras som extremhöger; en direkt felaktig tanke. När höger-vänsterskalan har så mycket problem med människor som inte vill identifiera sig med sina politiska motståndare är den mycket olämplig att använda, eftersom att nazismen och kommunismen hade framstått som politiskt allierade; trots att de skiljer sig kraftigt. Samtidigt är det tydligt att ingen vill kännas vid Sverigedemokraterna, vilket alltså rent höger-vänstermässigt är felaktigt då alla utom kommunismen och nazismen har gemensamma beröringspunkter rent höger-vänstermässigt; således säger det en del om alla som tävlar i grenen “Minst vän med Herr Åkesson”. Verkligheten påminner därför om Mordet på Orientexpressen där alla är lika skyldiga. 

 

Vi har alla sedan barnsben lärt oss att vi har både extremhöger och extremvänster, något som brukar definieras som kommunism vs. nazism; men är det verkligen så enkelt? Göteborgs Universitets komplettering enligt “GAL-TAN” där man ger höger-vänsterskalan en lodrät axel att placera partier på är intressant, det är bara det att man gjort ett mycket allvarligt…

4 kommentarer

Kommentera utan Facebook