Hur ohederlig kan en migrationsdebatt bli?

IngressFör varje år tycks kvalitén sjunka på partiledardebatterna, istället för att diskutera sakfrågor har vi fått en utveckling där vi istället diskuterar oneliners; och där fackmän ersatts med s.k. “retorikexperter”. SVT borde därför ta in personer som kan olika sakfrågor, istället för personer som påstås kunna bedöma retorik; hela synsättet är direkt fel för fokus borde ligga på hur man löser olika problem inte semantik och vilka ord man använder. Därför kan man också direkt avfärda politiker som resonerar i termer “när ni hade makten”, eftersom dessa flyttar fokus från sakpolitik (dvs. vad man vill åstadkomma) till retorik.

Att vara konsekvent i hur man bedömer siffror
Hur är det möjligt att Löfven i opposition kritiserade Alliansregeringen för att inte tala i termer om arbetslöshet i %, när Alliansen istället talade om antalet personer i arbete. Det är alltså möjligt att arbetslösheten stiger samtidigt som antalet personer i arbete också stiger, om man samtidigt har en invandring som stiger kraftigare än antalet personer som kommer i arbete. Därför är det mycket anmärkningsvärt när statsministern i gårdagens Agenda numera bortser från stigande (importerad) arbetslöshet i % och istället talar i termer om ytterligare 200 000 anställningar under hans regering; när han och Socialdemokratin kritiserade Alliansen för att använda sig av precis samma retorik. Dessutom borde moderatorerna ifrågasätta vilka reformer SMP-regeringen genomfört när dessa menar på att dessa arbeten är regeringens förtjänst; istället för ex. högkonjunkturen och vårt näringsliv?

Migrationspolitikens logik kan liknas vid en grevéost
Alla som förespråkar en öppen invandring är svaret skyldiga hur och var dessa ska komma i arbete, att inte kunna svara på dessa frågor borde innebära kritik. Som vi tidigare resonerat i olika artiklar måste vi kunna kräva att man har en logisk röd tråd i sina resonemang, för att väljarna ska kunna ta ställning hur löser olika problem. Hur många av de invandrare som kommer i arbete får dessa anställningar i företag som inte kan kopplas till den offentliga sektorn utan till privata kunders efterfrågan? När bolag som arbetar med flyktingboenden varslar och det visar sig att en kvalificerad majoritet av dessa är utlandsfödda, blir det något märkligt när politiker väger in dessa i sin statistik för att personer kommer i arbete; eftersom dessa oavsett privat eller offentlig regi finansieras av skattepengar. Denna typ av “industri” som till stor del liknar ett pyramidspel, där man hela tiden fyller på med billig reducerad invandrad arbetskraft för att svara upp mot de som kommit hit är inte hållbart när man bakar in dessa siffror som en framgång; dessutom bör vi ställa oss frågan huruvida andra företag ser på dessa meriter för anställning nummer två. De invandrare som anställs för ett reducerat pris anställs pga. att de är just billig arbetskraft och företagen vill göra vinst, de som istället talar om kompetens missbedömer således marknadskrafterna (vilket är det man stimulerat eftersom man subventionerat anställningar av nyanlända). Därför måste man ställa sig frågan om det troligt att dessa människor kan konkurrera på arbetsmarknaden när subventionen upphör? 

Salva me, EU…
På samma sätt borde exempelvis Miljöpartiets, Vänsterpartiet och Liberalernas resonemang om en gemensam EU-lösning kritiseras, när det är uppenbart att det finns flera EU-länder som vill bedriva en restriktiv politik; dvs. resonemanget saknar koppling till verkligheten eftersom en överenskommelse inte är realistisk. När flera av våra politiker dessutom kopplar flyktingströmmarna till klimatförändringarna blir det dessutom än mer ohederligt i debatten, eftersom man använder falska argument för förankra sin egen retorik. Finns det någon seriös oberoende forskare som påstått att personer flyr till Sverige primärt för att undkomma klimatförändringarna?

Varför vågar ingen politiker tala klarspråk att man söker sig till Sverige pga. vår generösa välfärdsstat? När det dessutom finns många säkra länder mellan de fattiga som inte är i krig, borde även den mest förnekande individ inse att den primära förklaringen måste innefatta vårt välstånd istället för argumentet om flykt för sitt liv; när man kan sätta sig i säkerhet i andra länder i dessa regioner. Det är således oerhört problematiskt att vi inte är överens varför människor söker sig till Sverige, samtidigt som vi helt saknar svar hur dessa ska komma i arbete när utbildningsnivåerna är väldigt låga för många människor; som dessutom inte efterfrågas i vår marknadsekonomi (när de inte kan konkurrera på lika villkor till vanliga löner). Ska vår välfärd kunna fungera på sikt kommer vi därför behöva understryka vikten av ett arbete som en förutsättning för uppehållstillstånd; eftersom få medborgare är villiga att sänka sin egen välfärd för att betala för andra människors uppehälle. I de fallen man ändå önskar det, borde det även finnas möjligheter att frivilligt öka sin egen skatt för att påvisa den solidaritet man idag låter andra betala. 

För varje år tycks kvalitén sjunka på partiledardebatterna, istället för att diskutera sakfrågor har vi fått en utveckling där vi istället diskuterar oneliners; och där fackmän ersatts med s.k. “retorikexperter”. SVT borde därför ta in personer som kan olika sakfrågor, istället för personer som påstås kunna bedöma retorik; hela synsättet är direkt fel för fokus…

Kommentera utan Facebook